Lumina 2019

Datum in ura dogodka: 
petek, 29 November, 2019 - 10:00 to torek, 7 Januar, 2020 - 22:00

18:00–01.00,  Rotovški trg, Ulica škofa Maksimilijana Drženika, Slomškov trg

V temne kotičke mesta se vrača s svetlobo obdana in energijo napolnjena, Lumina. 

Leta 1883 je na Grajskem trgu, v obratih parnega mlina znanega mariborskega podjetnika Karla Scherbauma zasvetila prva žarnica v tem delu Evrope. To se je zgodilo le štiri leta za tem, ko je Thomas Alva Edison ta svoj izum patentiral. No, če smo povsem natančni, je obrate mlina razsvetljevalno  36 žarnic, ne zgolj ena, in lahko rečemo, da je s tem dejanjem Maribor simbolično vstopil v moderno dobo in na pota razvoja.

Pet let pozneje, leta 1888, so se mestne oblasti pod vodstvom takratnega župana Aleksandra Nagyja, odločile počastiti obisk habsburškega prestolonaslednika Rudolfa na prav poseben način. Omislili so si namreč prvo javno električno razsvetljavo na Slovenskem. Pri podjetju Ganz iz Budimpešte so si izposodili svetilke in z napajanjem iz Scherbaumovega parnega mlina so osvetlili Grajski trg in bližnje ulice.

Lumina počne prav to - prinaša svetlobo. S svetlobnimi inštalacijami domačih in tujih umetnic in umetnikov na mariborske ulice in trge ter osvetljuje tiste nekoliko zapostavljene in pozabljene kotičke našega mesta. 

OPISI POSAMEZNIH SVETLOBNIH INSTALACIJ 

Cikel 

"Seveda ti bo nekoč uspelo priti skozenj. Skozi tisti siloviti vihar. Skozi ta metafizični in simbolični vihar. Ampak tudi če je to le metafizični vihar, tudi če je to le simbolični vihar, ti bo kot tisoč britvic zarezal v telo. Marsikdo bo krvavel v njem, in tudi ti boš. Toplo, rdečo kri. Zajel jo boš z rokami, svojo kri in kri drugih ljudi. In ko boš na drugi strani, ti verjetno ne bo povsem jasno, kako se ti je uspelo prebiti. Verjetno ne boš povsem prepričan, če je vihar res izginil. Le ena stvar ti bo popolnoma jasna. Ko boš izstopil iz viharja, ne boš isti kot takrat, ko si vstopil v vihar. To je pomen tega viharja." (Haruki Murakami, Kafka na obali)

Koncept dela izhaja iz osebne izkušnje doživljanja svetila. Zalo spomini vežejo na čas, ko so jo strašile sence nočne svetilke in kako se je njeno dojemanje teh senc spreminjalo do točke fascinacije. Sence so prisotne pri vseh objektih in virih svetlobe. Ne glede na minimalno količino svetlobe senca še vedno obstoji. Brez objekta senca ne obstaja in brez sence ne obstaja objekt. Vrtenje steklenega dela ponazarja cikel življenja, kjer se vse vrti v krogu. Od letnih časov do čustvovanja, sanj in zgodovinskih dogodkov. Vrtenje v krogu je lahko hkrati frustracija in fascinacija, pri čemer želi pri gledalcu vzbuditi predvsem slednje.

◊ Zala Zagoršek, Slovenija 

Elektrificirana glava

Projekt namiguje na dinamično igro med besedami in komuniciranjem. Elektrificirana glava reagira na našo interakcijo z gugalnico. Ko se usedemo na gugalnico in jo poženemo, ponazorimo gibanje v območju ust, ki predstavlja govor. Interakcija z drugimi ljudmi sproži delovanje naših možganov. Z  druženjem in udobjem se nam v možganih sprošča hormon oksitocin. Zanj je značilno, da tako hitro kot naraste, tudi upade oz. se vrne na predhodni nivo. Rečemo mu tudi hormon nežnosti, saj ob bližini ustvarja občutek ugodja, sproščenosti in pomirjenosti. Tako tudi mi z guganjem sprožamo ta hormon, na instalaciji kaže kako se »sveti«. 

◊ Coletivo Nora, Portugalska 

Začasnica II

V sklopu projekta LUMINA se letos lanska ˝Začasnica˝ iz Rotovškega trga seli na novo lokacijo. Tako kot lani opozarja na spregledan in degradiran prostor vreden urbanističnega premisleka  z osmišljeno ureditvijo. Forma v novi preobleki in vsebini mimoidočemu pritegne pogled, polepša in razvedri trenutek ter omogoča opazovanje igrivih vzorcev, ki se rišejo v igri svetlobe s senco.

◊ Vlasta Čobal Sedmak akad. kiparka, s študenti Lesarske šole Maribor, Višje strokovne šole: Tadej Ajlec, Kevin Cerovec, Eva Diemat, Ana Dobriković, Matej Korez, Nik Markišić Monfreda, Klemen Mravljak, Boštjan Udovč, Hana Katarina Vodopivec, Brina Vrecl

Ko zasijemo

Svetlobna instalacija je delo umetnice Lucy Barker, ki je nastalo v sodelovanju z mladimi udeleženci Andragoškega zavoda Maribor in programa PUM. V sklopu delavnic smo razpravljali o željah in pogledih, ki jih vidimo v drugih in v sebi, kadar smo najboljši - Ko zasijemo! Besede, obogatene z risbami smo vrezali v fluorescenčno steklo in sedaj sijejo dan in noč. Kot lahko sijemo tudi mi.

◊ Lucy Barker, Velika Britanija

Svetlobna in video postavitev 2019

V sklopu LUMINE vam predstavljamo svetlobno in video postavitev, ki je nastala kot del programa Šole novomedijske umetnosti in v duhu programa Marsov vizualni laboratorij. Skozi štiri video postavitve izpostavljamo vsebine sprehodov, ki jih je pripravil Rajzefiber, z motivi, ki veljajo že skozi stoletja, z motivi, kot so besede, ki opisujejo naša življenja, in bi si želeli, da vas popeljejo v svet raziskovanja, zavedanja in povezovanja zgodovine s sodobnostjo.

Peto video postavitev pa smo namenili našim željam; željam MARS-a, Hiše! in Vetrinjskega dvora, saj se zavedamo, kakšen je danes položaj kulture in umetnosti. Lahko bi rekli, da se trudimo razviti kulturo v mestu. Ustvarjati umetnostno zgodovino je odgovorno dejanje čuječih ljudi!

Avtorica: Irena Pamič za Zavod Mars Maribor

Asistent in udeleženec novomedijske šole: Jaka Podgoršek

Video: Irena Pamič in Jaka Podgoršek

Animacija: DRFK Enimation Festival, delavnica z Milošem Tomičem, Brino Fekonja in Hano Repše

◊ Vstopnine ni.
◊ Več informacij: http://bit.ly/vilinsko_mesto

Festival Vilinsko mesto je skupni projekt organizacij Narodni dom Maribor, društvo Hiša! (Živa Dvorišča) in Zavod MARS Maribor

Pokrovitelj Vilinskega mesta 2019: Zavarovalnica Sava

Program omogoča: Mestna občina Maribor


18:00–01.00,  Rotovški Square, škofa Maksimilijana Drženika Street, Slomškov Square

The dark corners of the town, energetic Lumina is embracing with light.

In 1883, the first light bulb in this part of Europe was lit in the steam mill of the famous entrepreneur Karl Scherbaum. This happened four years after Thomas Alva Edison registered his patent for this invention. The factory had 36 light bulbs, not only one. Maribor has entered the modern era thanks to this event and was on the way to development.

Five years later, in 1888, the city authorities were led by then-mayor Alexander Nagy. He honored the visit of Crown Prince Rudolf of Habsburg with the first public electric lighting in Slovenia. They used lamps from the Ganz Company in Budapest and the power of the Scherbaum Steam Mill to illuminate the Grajski Square and surrounding streets.

That’s what Lumina does: it illuminates. Through light  sculptures by local and foreign artists, Lumina awakens the neglected and forgotten corners of our city, Maribor.

DESCRIPTIONS OF INDIVIDUAL LIGHTING INSTALLATIONS

And you really will have to make it through that violent, metaphysical, symbolic storm. No matter how metaphysical or symbolic it might be, make no mistake about it: it will cut through flesh like a thousand razor blades. People will bleed there, and you will bleed too. Hot, red blood. You’ll catch that blood in your hands, your own blood and the blood of others. And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about. (Haruki Murakami, Kafka on the Shore)

The concept results from my personal experiencing light objects. It reminds Zala of a time when the night lamp shadows haunted her, and how her perception of these shadows led to the turning point of fascination. Shadows are present in all light objects and sources, regardless of the amount of light the shadow always exists. Without an object, there is no shadow, and no object is without a shadow. The rotation of the glass illustrates the life cycle, where everything rotates in a circle. From seasons to emotions, from dreams to historical events. This rotation is a cycle; ti brings frustration and fascination to inflame the viewer with the later.

◊ Zala Zagoršek, Slovenia 

Electrified Head

The project suggests a dynamic interplay between words and communication. The electric head responds to our interaction with the swing. When we sit on a swing and execute it, we illustrate the movement in the mouth’s area that represents speech. Interaction with other people starts the activity of our brain. With company and comfort, the hormone released into the brain is oxytocin. As soon as it grows, it decreases or returns to the previous level. It is also called the sweetness hormone because it creates a feeling of comfort, relaxation, and calm in the area. Thus, we also activate this hormone by gouging, showing how it “shines” on the installation. 

Coletivo Nora, Portugal 

Season II

As part of the LUMINA project, this year’s Transitory from Rotovski Square is moving to a new spot. Just like last year, it leads to an overlooked and degraded space worthy of urban planning with a well-designed arrangement. Formed in a new look and content, the form captures the viewer, brightens the moment, and lets you see playful patterns that draw in the play of light with shadow.

 ◊ Vlasta Cobal Weekly acad. sculptor, with students from Maribor School of Forestry, Vocational colleges: Tadej Ajlec, Kevin Cerovec, Eva Diemat, Ana Dobriković, Matej Korez, Nik Markišić Monfreda, Klemen Mravljak, Boštjan Udovč, Hana Katarina Vodopivec, Brina Vrecl

When we shine

Light installation is Lucy Barker’s work, created in collaboration with young participants of the Maribor Andragogical Institute and the PUM program. As part of the workshops, we discussed the desires and views we see in others and ourselves when we are the best - When we shine! The words enriched in the drawings were engraved in fluorescent glass and now shine day and night, when we can shine too.

◊ Lucy Barker, United Kingdom

Light and video installation

As part of Lumina, we will set up a light and video installation which was a part of the School of New Media Art with the MARS Visual Lab. It is about establishing a space where artists and spectators meet. And together, they explore, question, and challenge the arts. Through four videos, we will enhance the contents of the walks prepared by Rajzefiber with topics that have been compelling for centuries, like those that describe our lives. You shall be immersed into a world of exploration, awareness, and connection between history and modernity.

The fifth video is dedicated to our wishes; wishes of MARS, Hiša! and Vetrinjski dvor, especially because we are aware of the current situation of culture and the arts. We are trying to develop a culture in the city. Creating art history is the responsibility of perceptive people!

◊ Free entry.
◊ More information: http://bit.ly/vilinsko_mesto

Festival Vilinsko mesto is a common project of the organizations Narodni dom Maribor, društvo Hiša! (Živa Dvorišča) and MARS Maribor Institute

2019 Sponsor: Zavarovalnica Sava

The program is made possible by: Municipality of MariborAir Force 1 Sage Low