POZIV ZA PREDLOG SPOMINKOV NA TEMO TEKSTILNA INDUSTRIJA MARIBOR – JUGOSLOVANSKI MANCHESTER

»Industrija je v Maribor prišla po spletu naključij, ko so železniško progo Dunaj – Trst namesto skozi Ptuj speljali skozi Maribor. V Mariboru je zagorela prva električna žarnica v tem delu Evrope, zaradi razcveta tekstilne industrije je bil v tridesetih letih prejšnjega stoletja poimenovan jugoslovanski Manchester, med drugo svetovno vojno pa je vse njegovo gospodarstvo zadovoljevalo potrebe vojske tretjega rajha. Po vojni je bil v Mariboru izdelan prvi jugoslovanski tovornjak, pa znameniti Titov Modri vlak. V njem se je zgodil prvi, še jugoslovanski stečaj in največji propad industrije v regiji.«

Vir: Kako je Maribor postal "jugoslovanski Manchester", 22. september 2009 - Ljubljana - MMC RTV SLO

 

A: Izvajalec

 

Cilj Muzeja narodne osvoboditve Maribor (MNOM) je s številnimi občasnimi razstavami zbrano gradivo za obdobje 20. in 21. stoletja čim bolj približati obiskovalcem. Pri postavitvi slednjih veliko sodelujejo s sorodnimi ustanovami v Sloveniji in v tujini.  Naloge muzejev so evidentiranje, dokumentiranje, zbiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje ter predstavljanje predmetov premične kulturne dediščine javnosti. Muzej mladim obiskovalcem ponuja veliko različnih programov – od klasičnih ogledov razstav, ustvarjalnih delavnic, noči v muzeju, do priprav na maturo in učnih ur. Z bogatimi pedagoškimi in andragoškimi programi pritegnejo v muzej vsako leto več obiskovalcev. Pod MNOM spada tudi Fotografski muzej Maribor, ki v prvem delu nudi na ogled zbirko 1100 fotoaparatov in 600 kosov dodatne opreme, v drugem delu pa je na ogled tudi galerijski del.
 

Hiša! je društvo, znotraj katerega so formalizirali svoje delovanje kulturni ustvarjalci. Gre za ekipo, ki je s svojim širokim poljem delovanja, ter z visoko strokovnostjo dela v Mariboru na mladinskem in kulturnem področju vzpostavila nov modus delovanja, ki temelji na povezovanju in spodbujanju sodelovanj akterjev z vseh področij mladinskega in kulturniškega delovanja s stanovalci mestnega jedra, s ciljem ustvarjanja programa, ki kulturno in socialno poživlja tako ponudbo mesta, posameznike ter mesto nasploh. Cilj delovanja društva je povezovanje ustvarjalcev, organizacij in lokalne skupnosti, spodbujanje ustvarjalnosti in skozi širok spekter umetnosti spodbujanje kulturnega udejstvovanja vseh segmentov lokalne javnosti. Smo mediatorji, spodbujamo komunikacijo in realizacijo kvalitetnih in kulturno pomembnih socialnih dogodkov. S tem »postavljamo lestev, da lahko pogledamo čez ograje naših vrtičkov«.

 

B: Predmet poziva

Cilj zbiranja ponudb je identifikacija in izbor spominkov na temo »Tekstilna industrija Maribor« v sklopu projekta Jugoslovanski Manchester. Predlog spominka naj bo vsebinsko vezan na temo tekstilne industrije v Mariboru.

Ozadje
Tekstilna industrija se je v Mariboru začela razvijati v začetku 20. stoletja in  je bila do nedavnega ponos slovenskega gospodarstva.  Zaradi njenega razcveta v tridesetih, ko je bilo v Mariboru 15 tekstilnih tovarn, ki so zaposlovale več kot 7000 delavcev, je mesto dobilo naziv jugoslovanski Manchester. Po drugi svetovni vojni se je večina nekdanjih mariborskih tekstilnih tovarn združila v Mariborsko tekstilno tovarno – MTT, ki je bila največja tekstilna tovarna v Jugoslaviji. Ob MTT-ju je delovala tudi tovarna Svila Maribor, ki je bila največje svilarsko podjetje v Jugoslaviji in ena največjih tovrstnih tovarn v Evropi.

Pojasnitev  pojmov: 
Spominek
je vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja posebnosti naravnega okolja in ustvarjalne različnosti vsakdanjikov in praznikov prebivalcev dežel, pokrajin, dolin, mest, vasi, tudi posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, naravnih parkih, turističnih centrih idr. Vse te predmete, izdelke, drobne pozornosti in (ali) darila ponesemo v svoja domača, primarna kulturna okolja, kjer nam pomenijo nova spoznanja o deželah in okoljih, ki smo jih obiskali, spominjajo nas na prijetna doživetja in utrjujejo nova spoznanja ali pa nam celo omogočajo nova odkritja na področjih prehranjevanja, oblačenja, skrbi za lastno zdravje ali oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja. Odpirajo nova znanja, razvedrijo s svojimi zvočnimi sporočili, ali so le drobne pozornosti, s katerimi smo razveselili prijatelje ob vrnitvi domov. Paleta spominkov je zelo pestra, torej raznolika, tako kot smo raznoliki ljudje, naše želje, predstave, vrednote in cilji, ki si jih postavljamo tudi kot turisti. Spominek je prav tako stvar ali izdelek, ki nas spominja na prijetna doživetja, utrjuje ali odpira naša spoznanja v zvezi s temi spomini. Njegove ključne lastnosti so prepoznavnost vsebine projekta, kreativnost in izvirnost ter privlačnost. Vrednost spominka je zlasti v njegovi promocijski, lahko pa tudi poslovni ali protokolarni naravi.

Spominkarstvo je dejavnost načrtovanja, izdelovanja in na drugi strani tudi zbiranja spominkov. Dejavnost ima torej svoje ustvarjalne, zaposlitvene, ekonomske in tudi izobraževalne učinke ter pomene. Predmete in izdelke, ki nastajajo v okviru spominkarske dejavnosti, imenujemo spominke. V Sloveniji se pogosto še uporablja izraz turistični spominki, ki pa je neprimeren, saj ozko označuje le opredmetenje spominov na turizem. Tudi v tujini se uporablja izraz spominki – souvenirs.
 

 

C: Pogoji sodelovanja

Ponudnik sodeluje v postopku s pravočasno in priporočeno posredovano vlogo.  Le-to sestavlja prijavni obrazec ter prototip spominka s specifikacijo. Ponudnik lahko odda samo ENO ponudbo.

Prijava mora vsebovati:
− Ponudba in podatki o ponudniku,
− Izdelek (v naravi), ki je predmet prijave na ta javni poziv.

Rok za oddajo ponudbe je 20.3.2017 do 12 ure. Ponudniki lahko ponudbe dostavijo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do navedenega datuma in ure.
Za datum prejetja se šteje datum oddaje pisemske ovojnice na pošti, vloga pa mora biti poslana priporočeno.

Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov: Rajzefiber biro, Gosposka 11, 2000 Maribor - z označbo: »Jugoslovanski Manchester –Niti mesta«.
 

 

D: Komisija in izbor ponudnika

Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 30 dni po roku za prejem vloge in sicer po elektronski pošti.

Odpiranje prijav ne bo javno. Pri izbiri bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz javnega poziva.

 

Merila za ocenjevanje izdelkov:

1. Merilo kakovosti (upošteva se predvsem individualnost, kreativnost in izvirnost ter vsebinska ustreznost izdelka).
2. Merilo tehnološkega procesa (tukaj je paleta izredno široka, saj vključuje vse izrazne možnosti izdelave in tehnološkega pristopa k kvalitete izdelave).

3. Merilo oblikovalske kvalitete (pride v poštev pri replikah in tudi kot sestavina za vrednotenje sodobnih, avtorsko oblikovanih izdelkov).
4. Merilo estetike, oblikovalskih sestavin (merilo, ki ocenjuje vizualno estetiko izdelka).
5. Merilo gradiva (zelo široko, glede na možnosti, ki jih ponuja sodobni čas).
6. Merilo dediščine (ocenjuje se ustreznost vsebine in jasno opredeljena navezava na dediščino tekstilne industrije Maribora).
7. Merilo celovitosti izdelka (njegova celovita oprema in izgled).
8. Merilo aplikativnosti izdelka (upoštevajo se aplikativne možnosti, razmerje med zgolj dekorativnostjo in možnostmi uporabnosti).

9. Merilo vzgojnih in izobraževalnih sestavin.
10. Merilo ekonomskih vrednosti.
13. Merilo števila izdelkov (sposobnost reproduciranja izdelka).

Komisija svoje odločitve o (ne)vključitvi izdelka v okviru izbora projekta ni dolžna posebej pojasnjevati.
Odločitev komisije je dokončna.

 

E: Nagrada

Nagrajen ponudnik bo imel priložnost tržiti svoj izdelek v sklopu projekta ter s pogodbo zagotovljeno prodajno mesto v Rajzefiber biroju na Gosposki cesti 11 v Mariboru in v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.
Prav tako Nagrajenec prejme odliko MNOM.

 

F: Dodatne informacije:

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: tina@drustvo-hisa.si ali 040 205 420

 

G: Razpisna dokumentacija:

prenesi PRIJAVNI OBRAZEC

 

Drugo:

Za morebitne poškodbe med transportom ne odgovarjamo. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ni dolžna obravnavati. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed prispetih spominkov.

Air Jordan